SS

Samorząd Studencki w stylu Gowin rozwiązania z 2018 roku.

Art. 338. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP)

Dz.U.2023.0.742 t.j. – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 1. Przedstawiciele samorządów studenckich tworzą PSRP, reprezentujący ogół studentów w Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. PSRP ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu studentów, w tym do opiniowania projektów aktów normatywnych dotyczących studentów.
  3. Najwyższym organem PSRP jest zjazd delegatów.
  4. W skład zjazdu delegatów wchodzą przedstawiciele samorządu studenckiego każdej uczelni.
  5. Zjazd delegatów uchwala statut PSRP określający organizację i sposób działania PSRP.
  6. Statut wchodzi w życie po stwierdzeniu przez ministra jego zgodności z przepisami prawa.
  7. PSRP posiada osobowość prawną.
  8. Do PSRP stosuje się odpowiednio przepisy art. 10statut stowarzyszenia ust. 1, art. 10a terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszenia ust. 1 i 2, art. 11 walne zebranie członków stowarzyszenia, art. 25 nadzór nad działalnością stowarzyszeń, art. 28 uprawnienia organu nadzorującego w przypadku nieprawidłowości w działalności stowarzyszenia, art. 29 uprawnienia sądu w w razie wniosku organu nadzorującego oraz art 33–39 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
  9. Organem nadzorującym PSRP jest minister.
  10. Minister przekazuje PSRP środki finansowe niezbędne do jego funkcjonowania w formie dotacji podmiotowej.
  11. Roczne sprawozdanie finansowe PSRP podlega badaniu przez firmę audytorską.

Art. 110. Samorząd studencki


Dz.U.2023.0.742 t.j. – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
1. Studenci w uczelni tworzą samorząd studencki.
2. Samorząd studencki działa przez swoje organy, w tym:
1) przewodniczącego;
2) organ uchwałodawczy.
3. Samorząd studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni.
4. Samorząd studencki prowadzi w uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych.
5. Samorząd studencki decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez uczelnię na sprawy studenckie. Samorząd studencki sporządza sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim i udostępnia je w BIP na stronie podmiotowej uczelni.
6. Organ uchwałodawczy samorządu studenckiego uchwala regulamin określający organizację i sposób działania samorządu oraz sposób powoływania przedstawicieli do organów uczelni, a w przypadku uczelni publicznej także do kolegium elektorów.
7. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez rektora jego zgodności z ustawą i statutem uczelni w terminie 30 dni od dnia jego przekazania. Pierwszy regulamin samorządu studenckiego w nowo utworzonej uczelni uchwala senat.
8. Rektor uchyla wydawane przez samorząd studencki akty niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem samorządu. Na rozstrzygnięcie w sprawie uchylenia aktu służy, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia, skarga do sądu administracyjnego. Przepisy o zaskarżaniu do sądu administracyjnego decyzji administracyjnych stosuje się odpowiednio.
9. Uczelnia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania samorządu studenckiego, w tym infrastrukturę i środki finansowe, którymi samorząd studencki dysponuje w ramach swojej działalności.

Art. 111. Organizacje studenckie


Dz.U.2023.0.742 t.j. – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
1. Studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich.
2. O powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej jej organ niezwłocznie informuje rektora.
3. Rektor uchyla akt organu uczelnianej organizacji studenckiej niezgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem tej organizacji. Przepisy art. 110 samorząd studencki ust. 8 zdanie drugie i trzecie stosuje się.
4. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, rozwiązuje uczelnianą organizację studencką, która rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, statut uczelni, regulamin studiów lub regulamin tej organizacji.
5. Uczelnia może przeznaczać środki na realizację działań:
1) uczelnianych organizacji studenckich;
2) działających w uczelni stowarzyszeń zrzeszających wyłącznie studentów lub studentów, doktorantów i pracowników uczelni;
3) Akademickiego Związku Sportowego i jego klubów uczelnianych utworzonych w uczelni za zgodą rektora.
6. Podmioty, o których mowa w ust. 5, przeznaczają otrzymane środki wyłącznie na działania obejmujące studentów, doktorantów lub pracowników uczelni.
7. Podmioty, o których mowa w ust. 5, przedstawiają uczelni sprawozdanie z wykorzystania środków otrzymanych w danym roku akademickim.

 

JOWITA ZOSTAJE  – Postulaty protestujących studentów

„Nie chcemy, by konsultacje w sprawie Jowity władze uczelni przeprowadzały z samorządami studenckimi, ale ze studentami zrzeszonymi w związkach zawodowych. Teraz nie jesteśmy uznawani ani za stronę dialogu, ani za stronę konfliktu. Mimo tego, że mamy setki osób w związku, nie jesteśmy traktowani jak osoby, które zabierają głos w tej sprawie” – mówiła Gabriela Wilczyńska. „To, że tu jesteśmy, to dowód na to, że chcemy się uczyć. Nie chcemy, by ktoś nam to zabrał”.

„W ciągu ostatnich pięciu lat w naszym kraju ubyło aż 51 publicznych akademików. Dlaczego tak się dzieje? Władze części uczelni nie chcą przeznaczać pieniędzy na ich utrzymywanie lub tym bardziej remontowanie, bo uważają, że ich głównym zadaniem jest dydaktyka, a takie usługi można zostawić rynkowi (tak było na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach). Problemem są też wieloletnie zaniedbania.”

 • by Jowita została;
 • konkretnych planów na jej remont;
 • rozwoju zasobów mieszkaniowych uczelni;
 • publicznych stołówek;
 • pokojów socjalnych.