RNS

Rada Naczelna

§ 19

1.    Rada Naczelna jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Kongresami.

2.    Rada Naczelna jest organem reprezentującym wszystkie Okręgi Stowarzyszenia.

3.    Radę Naczelną tworzą:

1)    Przewodniczący Stowarzyszenia,

2)    Członkowie Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej,

3)    przewodniczący Rad Okręgowych Stowarzyszenia,

4)    od 1 do 2 członków Stowarzyszenia wskazanych przez Komitety Wykonawcze Rad Okręgowych,

4.    Pracami Rady Naczelnej kieruje Przewodniczący Stowarzyszenia, a w wypadku jego nieobecności inna osoba, zgodnie z Regulaminem Rady Naczelnej.

§ 20

Do kompetencji Rady Naczelnej należy:

1)    Uchwalanie bieżących kierunków działania Stowarzyszenia.

2)    Coroczne przyjmowanie sprawozdań z działalności Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej i powołanych komisji problemowych.

3)    Nadawanie godności Członka Honorowego na wniosek Komitetu Wykonawczego.

4)    Powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie Okręgów Stowarzyszenia.

5)    Rozpatrywanie odwołań w sprawie w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu.

6)    Uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich egzekwowania.

7)         Uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej